Beeldinzicht logo
15-07-24: Op dit moment neemt Praktijk Beeldinzicht geen nieuwe clienten aan.

Verwijzers


Bent u als huisarts, POH-GGZ, bedrijfsarts, psycholoog, psychiater, psychotherapeut, coach, maatschappelijk werker, zorginstelling, wijkteammedewerker of anderszins op zoek naar alternatieven of een meer non-verbale aanvulling op de behandeling van uw cliënt(e)? Mogelijk kan Praktijk Beeldinzicht, praktijk voor beeldende therapie, iets voor u en uw cliënt(e) betekenen. In het ervaringsgerichte beeldende therapieproces komt uw cliënt(e) op actieve wijze in aanraking met betekenisvolle handelingen en werkstukken die een afspiegeling vormen van innerlijke, psychische processen. De taal van beelden is buitengewoon krachtig en dynamisch. Bedenk maar eens hoe het zou zijn om een foto van een dierbare te verscheuren, om de kracht van het beeld en het beeldend werken te ervaren. De analogie van vormgeving in het beeldend werken en de vormgeving in en van het dagelijks leven staat centraal en is leidraad voor de beeldende therapie. De wijze waarop de cliënt zich uitdrukt in kleur, vorm, beweging, initiatief neemt, de mogelijkheden van het materiaal al dan niet gebruikt, ordent of vrij experimenteert, enzovoort, is aangrijpingspunt voor observatie, interventies, beschouwing, reflectie om desgewenst andere, adequate uitings- en omgangsvormen te ontwikkelen en verandering aan te brengen en te verankeren in het dagelijks leven.

Bent u als cliënt geïnteresseerd, of op zoek naar cliënt-informatie over beeldende therapie? Klik dan hier voor de homepagina van praktijk Beeldinzicht.
kwasten

Beeldende therapie


Beeldende therapie, ook wel vaktherapie beeldend of creatieve therapie beeldend genoemd, is een behandelvorm waarbij het doen en ervaren centraal staat. Andere vormen van vaktherapie zijn dramatherapie, danstherapie, muziektherapie, speltherapie en psychomotorische therapie. Op de website www.vaktherapie.nl vindt u meer informatie over de andere vormen van vaktherapie. Beeldende therapie is een effectieve behandelvorm, gespecialiseerd op het gebied van psychosociale hulpvragen en veranderprocessen. Kenmerkend is de inzet van beeldende materialen zoals houtskool, krijt, verf en klei, in combinatie met foto’s, teksten en muziek. Het is een ervaringsgerichte behandelmethode, waarbij sprake is van een concreet werkproces én eindresultaat in de vorm van een werkstuk of serie werkstukken, Uw cliënt(e) komt via het beeldende therapieproces, in aanraking met dillema’s en uitdagingen die in het dagelijks leven een rol spelen. Dit beeldend werken wordt toegespitst op het doel en de hulpvraag van uw cliënt(e).

materialen

het beeldende therapieproces

Praktijk Beeldinzicht biedt uw cliënt(e) een veilige oefenruimte, waarin gezocht wordt naar een balans tussen structureren en (expressie)ruimte bieden. Uw cliënt wordt door middel van een gericht aanbod en gerichte interventies gefaciliteerd in het experimenteren met materialen, gereedschappen en technieken; deze worden zo geappelleerd en aangeboden dat uw cliënt op actieve wijze o.a.:

 • in aanraking komt met minder makkelijke en/of bereikbare gevoelens, zoals schuld- of schaamtegevoelens en boosheid
 • oefent met nieuwe vaardigheden en uitdagingen
 • anticipeert op (onverwachte) situaties, dillema’s en emoties en zich op gedoseerde en gecontroleerde wijze uit
 • grenzen, structuur en ordening opmerkt en aanbrengt
 • controle en perfectionisme loslaat
 • keuzemogelijkheden ontdekt
 • aandachtgerichtheid vergroot en continuïteit ervaart
 • inzicht krijgt c.q. vergroot in (nog onbewuste) patronen en eigen functioneren
 • reflecteert op eigen handelen door confrontatie met de wijze waarop omgegaan wordt met materiaal, gereedschap en technieken
 • onderscheid én verbinding maakt tussen hoofd, hart en handen
 • gevoelens, gedachten, herinneringen, contacten en ervaringen uit het verleden of heden onder ogen komt en in het hier-en-nu (opnieuw) betekenis geeft
 • weerstand biedt tegen, rouwt over en/of de huidige situatie leert accepteren
 • patronen, aannames en overtuigingen uitdaagt
 • oefent met assertiviteit en weerbaarheid
 • authenticiteit en zelfvertrouwen ontwikkelt (van ‘ik ben niet creatief’ naar ‘ik kan meer dan ik dacht’)


Door het experimenteren met de eigen vormgeving, deze ook als eigen te leren herkennen, accepteren en te leren waarderen, zijn fundamentele eigenschappen van het creatieve therapieproces. Psychische, sociale en/of emotionele klachten en problematiek worden in en via het beeldend werken ervaren en zichtbaar: in kaart gebracht, geordend, aanwijsbaar, vergroot of verkleind, verscheurd, ingelijst, toegedekt, opgepakt, omgedraaid of weggelegd.
Het beeldend werken is het voornaamste middel om uw cliënt(e) in beweging te brengen, ervaringen en uitdrukkingsvormen te faciliteren en actief te componeren. Het aanbod van thema's en werkwijzen wordt bepaald aan de hand van de hulpvraag en draagkracht van uw cliënt(e) en de fase van het behandelproces. Uw cliënt(e) krijgt inzicht en grip op het probleem door hierover te communiceren op een wijze die dichtbij deze ervaring blijft en betekenis te geven aan de ervaring en het werkstuk, te reflecteren op eigen handelen, dillema’s en keuzemomenten. Er wordt gekeken op welke manier de klacht, problematiek of dynamiek/interactie zich gedurende de sessie(s) ontplooit en er worden verbanden gelegd tussen de ervaringen in de therapiesituatie en de manier waarop iemand omgaat met beeldende middelen en de wijze van handelen in het dagelijks leven. De analogie tussen wat er in het beeldende proces wordt doorwerkt, opgedane ervaringen, verworven inzichten, bewustzijn van keuzemogelijkheden in situaties en geoefende vaardigheden, bieden ondersteuning en houvast om de authenticiteit en de mate van reflectie te bevorderen, patronen te herkennen en desgewenst andere, adequate uitings- en omgangsvormen te ontwikkelen en verandering aan te brengen en te verankeren in het dagelijks leven.

Indicatie


Een behandeling bij Praktijk Beeldinzicht kan bij vele behandeldoeleinden ingezet worden. U kunt uw cliënt(e) naar Praktijk Beeldinzicht verwijzen wanneer er sprake is van onder andere somberheid of depressieve klachten, persoonlijkheidsproblematiek, lichamelijke klachten door stress of ziekte, angst-, paniek- en stemmingsklachten, traumagerelateerde klachten, dwangmatigheid, verlieservaringen of rouwproblematiek, gebrek aan zelfvertrouwen of assertiviteit of laag zelfbeeld, zingevings- of levensfaseproblematiek, werkgerelateerde problemen als stress- en spanningsklachten of burn-out of als aanvulling op een re-integratie traject, communicatie en/of interactie problemen in het gezin. De behandeling bij Praktijk Beeldinzicht is over het algemeen kortdurend (8 tot 12 sessies), inzicht gevend en gaat uit van de beleving van uw cliënt(e) in het hier-en-nu. De therapeutische relatie en de dynamiek die zich ontplooit tussen de cliënt(e) en mij wordt, evenals de beeldende middelen, als therapiemateriaal gebruikt.

Beeldende therapie kan onafhankelijk worden geïndiceerd, maar ook een waardevolle aanvulling vormen op verbale therapievormen als psychotherapie, een cognitief gedragstherapeutische behandeling, ACT of schemagerichte therapie. Ik heb ruime ervaring in het aanbieden van beeldende therapie gecombineerd met psychotherapie, schematherapie, MBT en ter voorbereiding en gedurende traumabehandeling, bijvoorbeeld in de vorm van EMDR, door aan te sluiten in de vorm van emotieregulatie en stabilisatie. Artistieke achtergrond of ervaring met beeldend werken is niet nodig; enige vorm van motivatie c.q. affiniteit om met beeldende materialen te werken is wenselijk. Vaktherapie is niet leeftijdsgebonden, Praktijk Beeldinzicht richt zich op de behandeling van volwassenen (18+). Doorgaans biedt Praktijk Beeldinzicht individuele therapie aan. Afhankelijk van de hulpvraag, draagkracht en persoonlijke wensen van uw cliënt(e) bestaat de mogelijkheid om de omgeving van uw cliënt(e) te betrekken bij de behandeling.

Beeldende therapie wordt voornamelijk geïndiceerd wanneer uw cliënt(e):
 • moeite heeft om gevoelens of gedachten onder woorden te brengen, verstilt, implodeert, of wanneer er geen woorden te vinden zijn voor bepalende, belemmerende levenservaringen;
 • sterk verbaliseert of veel rationaliseert, praten als afweer gebruikt, voortdurend in het hoofd zit (‘denken te voelen’) of moeite heeft om aansluiting te vinden met de eigen gevoelswereld c.q. lichaamssignalen;
 • leert door te ervaren in combinatie met leren door over de problematiek te praten;
 • moeite heeft met het reflecteren op eigen handelen, of hier (nog) weinig inzicht in heeft;
 • moeite heeft om de verkregen inzichten in het dagelijks leven te verankeren of de eigen situatie c.q. ‘kwetsure’ te accepteren
 • verzand in chaos en ondersteuning nodig heeft om gedrag en emoties te ordenen en te begrenzen;
 • moeite heeft om continuïteit in het contact te ervaren – beelden zijn blijvend en verbindend
 • moeizaam communiceert of taal als barrière ervaart, denk aan stotteren, wanneer de Nederlandse taal niet de moedertaal is of er een taboe ligt op het benoemen van bepaalde ervaringen of situaties;
 • veel angst of weerstand ervaart om naar een psycholoog/psychotherapeut te gaan;
 • intensivering van de behandeling wenst of nodig heeft om de beoogde verandering te bewerkstelligen;
 • ter voorbereiding of als aanvulling gedurende traumabehandeling (stabilisatie en emotieregulatie).

Op het moment dat u of uw cliënt(e) opmerkt dat het beoogde therapieproces stagneert of verankering van de verworven inzichten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk onvoldoende tot stand komt en u herkent een van bovenstaande aanleidingen, kan Praktijk Beeldinzicht u ondersteunen en aanvullen.


Voorbeelden van gestelde behandeldoelen

De cliënt(e):
 • ervaart meer contact met zichzelf en durft contact te maken met haar omgeving;
 • heeft inzicht in aanleiding en de functie van gevoelens en gedragspatronen;
 • uit zich op adequate wijze in de situatie; kan boos, verdrietig maar ook trots en blij zijn;
 • is assertiever en komt voor zichzelf op wanneer dit nodig is;
 • houdt rekening met eigen grenzen en/of de grenzen van anderen;
 • heeft meer geduld en vertrouwen in anderen, en vooral in zichzelf;
 • kan zijn of haar problemen overzien en heeft belemmerende, beladen ervaringen onderzocht, doorleefd en/of losgelaten;
 • heeft beter zicht op haar kwaliteiten en valkuilen;
 • voelt zich in evenwicht; denken, voelen en handelen zijn meer in balans.
emotie werkstuk

Contra-indicaties

Behandeling bij Praktijk Beeldinzicht wordt niet geïndiceerd indien er sprake is van:
 • ernstige gedragsproblemen, met het risico op (herhaling van) schade toebrengen aan materiaal en/of anderen;
 • cluster A problematiek (paranoïde, schizoïde of schizotypische persoonlijkheid), psychotische stoornissen en schizofrenie - het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid kan men uit het oog verliezen;
 • een ernstige ontwikkelingsstoornis;
 • onvoldoende motivatie of affiniteit met beeldend werken en onvermogend dit te ontwikkelen;
 • snelle overprikkeling door materialen, gereedschappen en werkvormen;
 • dusdanige fysieke beperkingen waardoor het onmogelijk is om te werken met beeldende materialen of technieken.
Wanneer er sprake is van een hogere mate van risico of complexiteit, ga ik graag met u in overleg over de mogelijkheden. Als de cliënt elders onder behandeling is (geweest) dan is het raadzaam de beeldende behandeling hierop af te stemmen. Overleg met de andere behandelaar(s) is dan wenselijk. Een nauwe, transparante samenwerking is essentieel om verantwoorde zorg te bieden.

Bovenstaande geeft in grote lijnen weer wat de mogelijkheden zijn, maar sluit de hulpvraag van uw cliënt(e) niet uit. Twijfelt u over de indicatie of overweegt u om uw cliënt(e) aan te melden voor beeldende therapie maar staat klacht of het beoogde behandeldoel niet in dit document, neem dan alstublieft contact op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Doorgaans bestaat een therapietraject uit de volgende stappen:

 • Aanmelding.
 • Contact met verwijzer.
 • Vrijblijvende kennismaking met cliënt(e).
 • Intake en creatief diagnostische observatietest met cliënt(e).
 • Het opstellen van een voorlopig behandelplan.
 • Aanbieden van therapiesessies, afgestemd op de hulpvraag en het behandelplan.
 • Tussentijdse evaluatie en eventuele bijstelling van het behandeldoel en behandelplan.
 • Afronden van het behandeltraject en evaluatie met de cliënt.
 • Na afronding van de therapie volgt er een eindverslag.
 • Eventueel: evaluatie met verwijzer.

Indien uw cliënt(e) toestemming verleent wordt u als verwijzer op de hoogte gebracht bij de start en afronding van de behandeling bij Praktijk Beeldinzicht en vindt regelmatig overleg plaats om de voortgang van de behandeling te volgen en stimuleren, en om verschillende disciplines en interventies op elkaar en de fase van de behandeling af te stemmen.

Uw cliënt(e) kan zonder verwijzing bij Praktijk Beeldinzicht terecht, in sommige gevallen is een verwijsbrief wenselijk, bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit een aanvullend verzekeringspakket. Kijk voor meer informatie bij ‘concept verwijsbrief’.

therapeut

Therapeut


Mijn naam is Nicole Booltink (1984) en beeldend therapeut. Na het afronden van de Creatieve Therapie Opleiding aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ruime ervaring binnen de volwassenen psychiatrie, ben ik in 2017 gestart met mijn praktijk voor beeldende therapie aan huis.

Mijn specialisatie ligt in het maken van contact en het opbouwen van een therapeutische relatie, en van daar uit de voor de cliënt(e) ongemakkelijke of vermeden gevoelens als angst, stress, boosheid, schuld- en schaamtegevoelens aan de oppervlakte te brengen, belemmerende en beladen ervaringen uit het verleden of in het heden sámen met de cliënt(e) onder ogen te komen en een plek te geven, het faciliteren van en anticiperen op onverwachte situaties, waarbij de cliënt(e) ervaart dat er meer mogelijk is.

Met ontzettend veel passie en plezier geef ik samen met cliënten en collega’s op integere wijze gestalte aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Met regelmaat raak ik verwonderd door de creativiteit en overgave waarmee cliënten zich gedurende de behandeling openstellen, delen over opgelopen kwetsuren en het verwerkingsproces dat zichtbaar en voelbaar plaatsvindt.


Opleiding
2001-2006 HBO-opleiding voor Creatieve Therapie (Hogeschool Arnhem en Nijmegen), specialisatie beeldende therapie
Nascholing
 • Mentalisation Based Treatment
 • Schemagerichte therapie
 • TekenBewegingsMethode
 • Diagnostic Drawing Series
 • BeeldWaarNeming

Supervisie
2022 Supervisie door erkend supervisor
2019 Supervisie door erkend supervisor
2012-2017 Supervisie door erkend supervisor

Intervisie
2017-heden Beeldende therapie Rotterdam, 6x per jaar
2021-heden Beeldende therapie en DIS 4x per jaar

Werkervaring
2017 Start eigen praktijk
2007-2017 Beeldend therapeut bij Centrum Intensieve Behandeling en TRTC Den Haag, o.a.:
 • ervaring met behandelen van complexe en ontwrichtende behandelrelaties, persoonlijkheidsproblematiek, dissociatieve (identiteits)stoornissen, depressie, verslaving, zelfbeschadiging, chronische suïcidaliteit, hechtingsproblematiek en trauma;
 • trainingen gericht op waarneming, zintuigen en emotie; vaardigheden leren en omgaan met complexe PTSS en dissociatieve klachten;
 • samenwerking met het multidisciplinaire team en cotherapeutschap met collegae-vaktherapeuten (drama-, muziek- en psychomotorisch therapeut).
2004-2007 Vrijwilligerswerk, begeleiden van cliënten met autisme (SVA), syndroom van Korsakov en de ziekte van Parkinson (Atlant)
2005-2006 Stage beeldende therapie verslavingskliniek Paschalis te Venray

Registratie
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
 • Nederlandse Vereniging voor beeldende therapie (NVBT)
 • Register Vaktherapie

Contact formulier

Voor meer informatie over vaktherapie kunt u folders van Praktijk Beeldinzicht, FVB en NVBT aanvragen. Ook de website www.vaktherapie.nl voorziet u van aanvullende informatie over vaktherapie. De praktijk bevindt zich op de begane grond en kent geen lange wachttijd. Bent u geïnteresseerd in wat ik voor u en uw cliënt kan betekenen? Voor vragen over de behandeling of het maken van een afspraak voor een persoonlijke kennismaking, kunt u of kan uw cliënt(e) rechtstreeks contact met mij opnemen. Ik ontmoet u graag in mijn praktijk aan huis.

Nicole Booltink
Praktijk Beeldinzicht, praktijk voor beeldende therapie

Berkel en Rodenrijs, NL

Klapwijkse Zoom 324

06 - 46319798

KvK-nummer 61186538

BTW NL001862495B91

Beroepscode Vaktherapeuten

Algemene voorwaarden van Praktijk Beeldinzicht

Privacy verklaring van Praktijk Beeldinzicht

Klachtenregeling van Praktijk Beeldinzicht

Concept verwijsbrief


De praktijk is met de auto goed bereikbaar. Kom je met het openbaar vervoer? Neem Randstadrail lijn E en stap uit op station Berkel Westpolder. Volg de Stationssingel, ga links op de Oudelandselaan en rechtdoor over de rotonde. Sla de eerste weg linksaf, dit is de Klapwijkse Zoom. De praktijk bevindt zich aan de rechterkant van de straat.